Známa nitrianska škola mení svojho riaditeľa. Všetci záujemci na post riaditeľa Obchodnej akadémie v Nitre môžu svoje prihlášky posielať do konca mája. 

Nitriansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkciu riaditeľa školy: Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
  • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
  • atestácia

Iné požiadavky

  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti)
  • organizačné schopnosti
  • znalosť príslušnej legislatívy
  • ovládanie štátneho jazyka

Prihlášku do výberového konania spolu s overenými dokladmi o vzdelaní,  profesijným životopisom, potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, návrhom koncepcie rozvoja školy, potvrdením o pedagogickej praxi, súhlasom na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania a čestným prehlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu je potrebné doručiť v obálke s označením „Výberové konanie + názov a sídlo školy“.

Bezúhonnosť preukážu uchádzači výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace). Prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 30. mája do 12.00 hod. na adresu:

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
odbor vzdelávania a kultúry
Rázusova 2A
949 01  Nitra

Zdroj: unskr.sk | Foto: 

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.