Ak hľadáte zamestnanie alebo túžite po zmene, táto ponuka jepre vás. Radnica v našom meste totiž hľadá nového zamestnanca. Čo všetko bude od neho vyžadovať?

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlásilo výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ.

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebné zameranie.
  Prednosť vo výberovom konaní majú uchádzači, ktorí absolvovali študijný program: pozemné stavby a architektúra alebo architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Prax v oblasti riadenia vo funkcii vedúceho príslušného stavebného útvaru (oddelenie, referát a pod.) minimálne 2 roky

Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Znalosť z oblasti investičnej výstavby a územného plánovania
 • Vodičský preukaz skupiny „B“
 • Práca s počítačom (Word, Excel, internet …)

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:

 • Profesijný životopis s uvedením aktívneho emailového kontaktu
 • Motivačný list
 • Čestné prehlásenie o dĺžke riadiacej práce
 • Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace preukazujúci bezúhonnosť
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení

Iné výhody uchádzača:

 • Znalosť zákona o majetku obcí
 • Znalosť zákona o verejnom obstarávaní
 • Znalosť práce s rozpočtom mesta a jeho tvorba
 • Samostatnosť v rozhodovaní
 • Schopnosť teamovej práce
 • Komunikatívnosť, manažérske a organizačné schopnosti
 • Prax v samospráve

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:

Uchádzači na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ so sídlom Čsl. armády 64/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ – NEOTVÁRAŤ“

Požadované doklady zašlite poštou do 15. júna 2017  alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom na sekretariát prednostu mestského úradu (č. dverí 243) do 12.00 hod.

Predpokladaný nástup na pracovné miesto najneskôr od 1.8. je spojený s preberaním pracovnej agendy vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou v zákonnej lehote.

Zdroj: nove-mesto.sk | Foto: youtube ilustračné

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.