Odpadové vody spoločnosti Fortischem Nováky obsahujú nebezpečné chemikálie vo vysokých koncentráciách ako napríklad vinylchlorid či benzén. Spoločnosť tieto odpadové vody vypúšťa priamo do rieky Nitry, čím dochádza k jej znečisteniu. S týmto tvrdením prišlo Greenpeace Slovensko po analýze odobratých vzoriek.

Vychádzajú pri svojom tvrdení z výslednej analýzy vzoriek, ktoré Greenpeace Slovensko odobralo v júni v Novákoch. Bývalé Novácke chemické závody tak v niektorých ukazovateľoch prekračujú zákonné limity pre vypúšťanie odpadových vôd.

Vzorky odhalili široké spektrum prchavých organických látok. Skoro polovicu tvoria halogénové prchavé organické látky, ktoré sú jedovaté a mnohé z nich vyvolávajú rakovinové ochorenia. Najväčšie riziko predstavuje vinylchlorid, ktorý bol vo vysokých koncentráciách (16000 μg/l; 9000 μg/l), pričom limitná hodnota v pitných vodách je 0,5 μg/l (limit pre odpadové a povrchové vody slovenská legislatíva nedefinuje). Táto látka spôsobuje rakovinu a poškodzuje plod.

greenpeace1

Zistil sa tiež vysoký obsah benzénu, ktorý v jednej vzorke prekročil limitnú hodnotu skoro trojnásobne. Táto látka vyvoláva rakovinové ochorenia, poškodzuje plod a ohrozuje rozmnožovací systém. Potvrdilo sa tiež výrazne nízke pH odpadových vôd a to 2,4, pričom povolenie spoločnosti na vypúšťanie odpadových vôd uvádza hodnotu medzi 6-9.

Spoločnosť Fortischem Nováky dlhodobo vypúšťa odpadové vody s obsahom nebezpečných chemických látok. Aj preto ju ochranári považujú za jeden z najvýznamnejších zdrojov znečistenia rieky Nitra. „Túto skutočnosť dokazuje aj to, že spoločnosť nedokázala splniť podmienky na ochranu vôd do roku 2011, ktoré jej uložila zmluva o pristúpení Slovenska k Európskej únii. Spoločnosť mala opatrenia na nápravu urobiť do roku 2016. Na to, či a ako spoločnosť tieto podmienky splní si ešte posvietime,“ hovorí koordinátorka toxickej kampane Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.

hu

Tento fakt potvrdili aj odobraté vzorky z rieky Nitry. Organizácia zistila rozdiely vo viacerých ukazovateľoch vo vzorkách odobratých pred a po vypustení odpadových vôd. Zmena v koncentráciách spôsobila, že ich hodnota po vypustení odpadových vôd vystúpila až nad limitnú hodnotu definovanú zákonom. „Rizikom v tomto prípade zostáva ortuť, ktorá bola dlhé obdobie spájaná so znečisťovaním v Novákoch. Aj keď sme zistili, že jej vypúšťané množstvo v odpadových vodách nepresahuje hraničnú hodnotu, v rieke jej množstvo po vypustení narastá. Je pritom vysoko toxická a hromadí sa v organizmoch,“ uviedla Kohutková. Za súčasný stav podľa nej môže nielen spoločnosť, ktorá odpadové vody vypúšťa, ale aj štát, ktorý vykonáva kontroly a nastavuje pravidlá.
Žiadame štátne kontrolné orgány o zmenu systému kontrol odpadových vôd, ktoré priemyselné prevádzky vypúšťajú do životného prostredia. Chceme, aby kontroly prebiehali neohlásene, pravidelne a aby analýzy odpadových vôd vykonávali kontrolné orgány,“uzavrela Kohutková.
Zdroj: greenpeace.sk | Foto: Juraj Rizman/Greenpeace, Google maps